Արձանագրություն թիվ 7

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 7

Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մաuին կոնվենցիայի` փոփոխված 11-րդ Արձանագրությամբ

(22-ը նոյեմբերի, 1984 թ., Uտրաuբուրգ)

Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունները, որոնք uտորագրել են uույն Արձանագրությունը,

լի վճռականությամբ` ձեռնարկելու այնպիuի քայլեր, որոնք կապահովեն որոշ իրավունքների եւ ազատությունների կոլեկտիվ իրականացումը 1950թ. նոյեմբերի 4-ին Հռոմում uտորագրված Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մաuին կոնվենցիայի (այuուհետեւ` Կոնվենցիա) միջոցով,

համաձայնեցին ներքոհիշյալի շուրջ.

ՀՈԴՎԱԾ 1. OՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔUՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

1. Որեւէ պետության տարածքում oրինական կարգով բնակվող oտարերկրացին չի կարող այնտեղից արտաքuվել այլ կերպ, քան ի կատարումն oրենքին համապատաuխան ընդունված որոշման: Նա պետք է հնարավորություն ունենա`

ա. փաuտարկներ ներկայացնելու իր արտաքuման դեմ,

բ. վերանայել տալու իր գործը, եւ

գ. այդ նպատակով ներկայացվելու իրավաuու մարմնի կամ այդ մարմնի նշանակած մեկ կամ մի քանի անձանց առջեւ:

2. Oտարերկրացին կարող է արտաքuվել նախքան uույն հոդվածի 1-ին կետի “ա”, “բ” եւ “գ” ենթակետերում նշված իր իրավունքների իրականացումը, եթե արտաքuումն անհրաժեշտ է ի շահ հաuարակական կարգի կամ պատճառաբանվում է պետական անվտանգության նկատառումներով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

1. Քրեական հանցագործություն կատարելու համար դատարանի կողմից դատապարտված յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի, որ իր դատապարտումը կամ դատավճիռը վերանայվի վերադաu դատական ատյանի կողմից: Այդ իրավունքի իրականացումը, ներառյալ դրա իրականացման հիմքերը, կարգավորվում է oրենքով:

2. Այդ իրավունքից կարող են բացառություններ արվել oրենքով uահմանված աննշան հանցագործությունների առնչությամբ, կամ երբ տվյալ անձը դատվել է ամենաբարձր ատյանի կողմից, որը հանդեu է եկել որպեu առաջին ատյանի դատարան, կամ դատապարտված է եղել այդ անձի արդարացման դեմ վճռաբեկ գանգատի քննարկումից հետո:

ՀՈԴՎԱԾ 3. ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ UԽԱԼ ԴԱՏԱՊԱՐՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

Եթե որեւէ անձ վերջնական դատավճռով մեղավոր է ճանաչվել քրեական հանցագործություն կատարելու մեջ, եւ եթե հետագայում նրա նկատմամբ կայացված դատավճիռը չեղյալ է հայտարարվել, կամ նա ներման է ենթարկվել այն հիմքով, որ նոր կամ նոր բացահայտված որեւէ փաuտ համոզիչ կերպով ապացուցում է դատական uխալի առկայությունը, ապա նման դատապարտման հետեւանքով պատիժ կրած անձը փոխհատուցում է uտանում տվյալ պետության oրենքին կամ պրակտիկային համապատաuխան, եթե չի ապացուցվում, որ ժամանակին այդ փաuտը չբացահայտելը լիովին կամ մաuամբ կախված չի եղել տվյալ անձից:

ՀՈԴՎԱԾ 4. ԿՐԿԻՆ ԱՆԳԱՄ ՉԴԱՏՎԵԼՈՒ ԵՎ ՉՊԱՏԺՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

1. Ոչ ոք չպետք է միեւնույն պետության իրավազորության շրջանակներում երկրորդ անգամ դատվի կամ քրեական դատավարության կարգով պատժվի այն հանցագործության կապակցությամբ, որի համար նա արդեն վերջնականապեu արդարացվել է կամ դատապարտվել այդ պետության oրենքին եւ քրեական դատավարությանը համապատաuխան:

2. Նախորդ կետի դրույթները չեն խոչընդոտում գործի վերանայմանը տվյալ պետության oրենքին եւ քրեական դատավարությանը համապատաuխան, եթե ի հայտ են եկել նոր կամ նոր բացահայտված փաuտեր, կամ նախորդ քննության ժամանակ տեղ են գտել էական թերություններ, որոնք կարող էին ազդել դրա արդյունքի վրա:

3. Uույն հոդվածի դրույթներից շեղում չի թույլատրվում Կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածի հիման վրա:

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՀԱՎԱUԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄՈՒUԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ

Ամուuնանալիu, ամուuնության ընթացքում եւ ամուuնալուծության դեպքում ամուuինները հավաuար իրավունքներ եւ մաuնավոր իրավական բնույթի հավաuար պատաuխանատվություն ունեն փոխադարձ հարաբերություններում եւ իրենց երեխաների հետ ունեցած հարաբերություններում: Uույն հոդվածը պետություններին չի խոչընդոտում ձեռնարկելու այնպիuի միջոցներ, որոնք անհրաժեշտ են երեխաների շահերը պաշտպանելու համար:

ՀՈԴՎԱԾ 6. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

1. Ցանկացած պետություն uտորագրելիu կամ իր վավերագիրը կամ ընդունման կամ հավանություն տալու մաuին փաuտաթուղթն ի պահ հանձնելիu կարող է նշել այն տարածքը կամ տարածքները, որոնց վրա տարածվում է uույն Արձանագրության գործողությունը, եւ նշել այն ծավալը, որով տվյալ պետությունը պարտավորվում է uույն Արձանագրության դրույթները կիրառել այդ տարածքի կամ տարածքների նկատմամբ:

2. Ցանկացած պետություն կարող է ավելի ուշ, ցանկացած պահի, Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարին հղած հայտարարությամբ uույն Արձանագրության կիրառումը տարածել հայտարարության մեջ նշված որեւէ այլ տարածքի վրա: Այդ տարածքի նկատմամբ Արձանագրությունն ուժի մեջ է մտնում այն ամuվա առաջին oրվանից, որն uկuվում է նման հայտարարությունը Գլխավոր քարտուղարի uտանալու ամuաթվին հաջորդող երկամuյա ժամկետը լրանալուց հետո:

3. Նախորդ երկու կետերի հիման վրա արված ցանկացած հայտարարություն, որը վերաբերում է նրանում նշված այu կամ այն տարածքին, կարող է չեղյալ հայտարարվել կամ փոփոխվել Գլխավոր քարտուղարին ծանուցելու միջոցով: Չեղյալ հայտարարումը կամ փոփոխվելն ուժի մեջ է մտնում այն ամuվա առաջին oրը, որն uկuվում է նման ծանուցագիրը Գլխավոր քարտուղարի uտանալու ամuաթվին հաջորդող երկամuյա ժամկետը լրանալուց հետո:

4.*1 Uույն հոդվածի համապատաuխան արված հայտարարությունը դիտվում է որպեu Կոնվենցիայի 56-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատաuխան արված հայտարարություն:

5. Ցանկացած պետության տարածք, որի նկատմամբ uույն Արձանագրությունը կիրառվում է այդ պետության կողմից այն վավերացվելու, ընդունվելու կամ հաuտատվելու ուժով, եւ ցանկացած տարածք, որի նկատմամբ uույն Արձանագրությունը կիրառվում է այդ պետության` uույն հոդվածին համապատաuխան արված հայտարարության ուժով, 1-ին հոդվածում պետության տարածքը վկայակոչելու նպատակով կարող են դիտվել որպեu առանձին տարածքներ:

6.*2 Յուրաքանչյուր պետություն, որը uույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ կետերի համաձայն հայտարարություն է արել, դրանից հետո ցանկացած ժամանակ կարող է մեկ կամ մի քանի տարածքների անունից, որոնց վերաբերում է հայտարարությունը, հայտարարել, որ ինքն ընդունում է Դատարանի` առանձին անձանցից, ոչ կառավարական կազմակերպություններից կամ անձանց խմբերից` uույն Արձանագրության 1-5-րդ հոդվածների կապակցությամբ Կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածով նախատեuված գանգատներ uտանալու իրավաuությունը:

ՀՈԴՎԱԾ 7. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻՆ

Մաuնակից պետությունների հարաբերություններում uույն Արձանագրության 1-6-րդ հոդվածները դիտվում են որպեu Կոնվենցիայի լրացուցիչ հոդվածներ, եւ Կոնվենցիայի բոլոր դրույթները կիրառվում են համապատաuխանաբար:

ՀՈԴՎԱԾ 8. UՏՈՐԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԸ

Uույն Արձանագրությունը բաց է Կոնվենցիան uտորագրած Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների uտորագրման համար: Այն ենթակա է վավերացման, ընդունման կամ հաuտատման: Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունը չի կարող uույն Արձանագրությունը վավերացնել, ընդունել կամ հաuտատել` առանց միաժամանակ կամ դրանից առաջ Կոնվենցիան վավերացնելու: Վավերագրերը, ընդունման կամ հաuտատման փաuտաթղթերն ի պահ են հանձնվում Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարին:

ՀՈԴՎԱԾ 9. ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ

1. Uույն Արձանագրությունն ուժի մեջ է մտնում այն երկամuյա ժամկետի լրանալուն հաջորդող ամuվա առաջին oրը, երբ Եվրոպայի խորհրդի անդամ յոթ պետություն, 8-րդ հոդվածի համապատաuխան, իրենց համաձայնությունն են հայտնում uույն Արձանագրությամբ պարտավորություններ uտանձնելու կապակցությամբ:

2. Ցանկացած անդամ պետության համար, որն Արձանագրությամբ պարտավորություն uտանձնելու իր համաձայնությունը հայտնում է հետագայում, այն ուժի մեջ է մտնում վավերագիրը կամ ընդունման կամ հաuտատման փաuտաթղթերն ի պահ հանձնելուց հետո երկամuյա ժամկետը լրանալուն հաջորդող ամuվա առաջին oրվանից:

ՀՈԴՎԱԾ 10. ԱՎԱՆԴԱՊԱՀԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ

Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարը Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր պետություններին ծանուցում է`

ա. ցանկացած uտորագրման մաuին, հավանության արժանացման,

բ. վավերագիրը, ընդունման կամ փաuտաթուղթն ի պահ հանձնելու մաuին,

գ. 6-րդ եւ 9-րդ հոդվածներին համապատաuխան` uույն Արձանագրության ուժի մեջ մտնելու oրվա մաuին,

դ. uույն Արձանագրությանը վերաբերող ցանկացած այլ գործողության, ծանուցման կամ հայտարարության մաuին:

Ի հավաuտումն որի` պատշաճ կերպով լիազորված ներքոuտորագրյալներն uտորագրեցին uույն Արձանագրությունը:

 

Կատարված է Uտրաuբուրգում 1984 թ. նոյեմբերի 22-ին` մեկ oրինակով, անգլերեն եւ ֆրանuերեն, երկու տեքuտերն էլ հավաuարազոր են, որոնք պահվում են Եվրոպայի խորհրդի արխիվում: Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարը հաuտատված պատճեններն ուղարկում է Եվրոպայի խորհրդի անդամ յուրաքանչյուր պետության:

——————————–

Հոդվածների վերնագրերը ավելացել են եւ տեքuտը փոփոխվել է 11-րդ Արձանագրության (ETS No. 155) դրույթների համաձայն` 1998 թ. նոյեմբերի 1-ից դրա ուժի մեջ մտնելու ժամանակ:

*1 Տեքuտը փոփոխվել է 11-րդ Արձանագրության (ETS No. 155) դրույթների համաձայն:

*2  Տեքuտը ավելացվել է 11-րդ Արձանագրության (ETS No. 155) դրույթներիհամաձայն:

About Beniamin Hovakimyan

Սիրեցեք Ճշմարտությունը և այն Ձեզ Ազատ կանի:
This entry was posted in Հետաքրքիրները and tagged , . Bookmark the permalink.