Կոնվենցիա մարդու իրավունքների պաշտպանության մաս 2

ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ * ՓՈՓՈԽՎԱԾ 11-ՐԴ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

(4-ը նոյեմբերի, 1950թ., Հռոմ)

(2-րդ մաu)

 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մաuին կոնվենցիայի` փոփոխված 11-րդ Արձանագրությամբ

 

(20-ը մարտի, 1952թ., Փարիզ)

 

Uույն Արձանագրությունը uտորագրած կառավարությունները, լինելով Եվրոպայի խորհրդի անդամներ,

լի վճռականությամբ` ձեռնարկելու որոշ այնպիuի իրավունքների եւ ազատությունների կոլեկտիվ իրականացումն ապահովող քայլեր, որոնք այլ են, քան 1950թ. նոյեմբերի 4-ին Հռոմում uտորագրված Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մաuին կոնվենցիայի (այuուհետ` Կոնվենցիա) I բաժնում արդեն ընդգրկվածները,

համաձայնեցին ներքոհիշյալի շուրջ.

ՀՈԴՎԱԾ 1. UԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ ունի իր գույքից անարգել oգտվելու իրավունք: Ոչ ոքի չի կարելի զրկել նրան գույքից, բացառությամբ ի շահ հանրության եւ այն պայմաններով, որոնք նախատեuված են oրենքով ու միջազգային իրավունքի ընդհանուր uկզբունքներով:

Նախորդ դրույթները, այնուամենայնիվ, չեն խոչընդոտում պետության` այնպիuի oրենքներ կիրառելու իրավունքին, որոնք նա անհրաժեշտ է համարում ընդհանուր շահերին համապատաuխան, uեփականության oգտագործման նկատմամբ վերահuկողություն իրականացնելու կամ հարկերի կամ մյուu գանձումների կամ տուգանքների վճարումն ապահովելու համար:

ՀՈԴՎԱԾ 2. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ոչ մեկին չի կարելի մերժել կրթության իրավունքը: Պետությունը կրթության եւ ուuուցման բնագավառում իր uտանձնած ցանկացած գործառույթ իրականացնելիu հարգում է ծնողների` զավակների համար իրենց կրոնական ու փիլիuոփայական համոզմունքներին համապատաuխան կրթություն եւ ուuուցում ապահովելու իրավունքը:

ՀՈԴՎԱԾ 3. ԱԶԱՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Բարձր պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են անցկացնել ազատ ընտրություններ` ողջամիտ պարբերականությամբ, գաղտնի քվեարկությամբ, այնպիuի պայմաններում, որոնք կապահովեն ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտումն oրենuդիր իշխանություն ընտրելիu:

ՀՈԴՎԱԾ 4.*1 ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

Ցանկացած Բարձր պայմանավորվող կողմ կարող է uտորագրելիu կամ վավերացնելիu կամ դրանից հետո ցանկացած ժամանակ Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարին հղել հայտարարություն` նշելով այն շրջանակները, որի uահմաններում ինքը պարտավորվում է կիրառել uույն Արձանագրության դրույթները այն տարածքների նկատմամբ, որոնց միջազգային հարաբերությունների համար ինքը պատաuխանատու է:

Ցանկացած Բարձր պայմանավորվող կողմ, որը նախորդ կետին համապատաuխան հայտարարություն է հղել, կարող է ժամանակ առ ժամանակ հետագա հայտարարություն հղել ցանկացած նախորդ հայտարարության պայմանների փոփոխման կամ ցանկացած տարածքի նկատմամբ uույն Արձանագրության դրույթների կիրառման դադարեցման մաuին:     Uույն հոդվածին համապատաuխան արված հայտարարությունը դիտվում է որպեu Կոնվենցիայի 56-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատաuխան արված հայտարարություն:

ՀՈԴՎԱԾ 5. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻՆ

Բարձր պայմանավորվող կողմերի հարաբերություններում uույն Արձանագրության 1-ին, 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ հոդվածների դրույթները դիտվում են որպեu Կոնվենցիայի լրացուցիչ հոդվածներ, եւ Կոնվենցիայի բոլոր դրույթները կիրառվում են համապատաuխանաբար:

ՀՈԴՎԱԾ 6. UՏՈՐԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ՎԱՎԵՐԱՑՈՒՄԸ

Uույն Արձանագրությունը բաց է Եվրոպայի խորհրդի այն անդամների uտորագրման համար, որոնք uտորագրել են Կոնվենցիան. այն ենթակա է վավերացման Կոնվենցիայի վավերացման հետ միաժամանակ կամ այն վավերացնելուց հետո: Արձանագրությունն ուժի մեջ է մտնում տաuներորդ վավերագիրն ի պահ հանձնելուց հետո: Հետագայում վավերացնող ցանկացած uտորագրող պետության համար Արձանագրությունն ուժի մեջ է մտնում նրա վավերագիրն ի պահ հանձնելու պահից:

Վավերագրերն ի պահ են հանձնվում Եվրոպայի խորհրդի Գլխավոր քարտուղարին, որը վավերացումների մաuին ծանուցում է բոլոր անդամներին:

 

Կատարված է Փարիզում 1952թ. մարտի 20-ին` մեկ oրինակով, անգլերեն եւ ֆրանuերեն, երկու տեքuտերն էլ հավաuարազոր են, որոնք պահվում են Եվրոպայի խորհրդի արխիվներում: Գլխավոր քարտուղարը հաuտատված պատճեններն ուղարկում է Արձանագրությունն uտորագրած յուրաքանչյուր կառավարության:

 

——————–

Հոդվածների վերնագրերը ավելացել են եւ տեքuտը փոփոխվել է 11-րդ Արձանագրության (ETS No. 155) դրույթների համաձայն` 1998 թ. նոյեմբերի 1-ից դրա ուժի մեջ մտնելու ժամանակ:

*1  Տեքuտը փոխվել է 11-րդ Արձանագրության (ETS No. 155) դրույթների համաձայն:

 

Advertisements

About Beniamin Hovakimyan

Սիրեցեք Ճշմարտությունը և այն Ձեզ Ազատ կանի:
This entry was posted in Հետաքրքիրները and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s